17.07.2013

ԹԱԳՈՒՀԻ ՓԱՌԱՆՁԵՄ: ԱՐՏԱԳԵՐՍ:


Արտագերս...
Վեհատեսիլ ամրոցը վեր էր խոյանում Արշարունյաց գավառում: Գավառը, որ Հայոց աշխարհի ամենահարուստ ու բարեկեցիկ շրջաններից էր, նախկինում պատկանել էր Կամսարականներին: Հիմա արդեն այն կցված էր արքունի Ոստանին և Արշակ արքայի հրամանով ծառայում էր իբրև համբարանոց՝ Արտագերս ամրոցի համար: Հայոց արքան այս ամրոցը կառուցելուց չէր էլ մտածում անգամ, թե գավառից տարիներ շարունակ այստեղ ամբարվող սննդի ու
զինա-մթերքի պաշարները մի օր այնքան պետք են գալու իր երկրին, որդուն ու թագուհուն: Արտագերսը բնականից ամուր և անառիկ դիրք ուներ: Զուր չէ, որ հայոց արքան այստեղ էր կենտրոնացրել պետական գանձարանի մի մասը: Պատահ-ական չէր նաև այն, որ 11.000 քաջերի գլուխն անցած հայոց թագուհին օրհասական ժամին ընտրեց հենց այս բերդը: 368թ. վերջերին ամրոցը պաշարվեց պարսկական զորքերով: Ահռելի բանակը, գրավելով շրջակա բոլոր ամրություններն ու տարածքները, օղակի մեջ առավ հայոց արքունիքին ապաստան տված Արտագերսը:

Արտագերսի պաշտպանությունը հայոց պատմության ամենահերոսական էջերից է. հայոց թագուհու գլխավորած մարտիկները քաջության հրաշքներ գործեցին՝ մինչև վերջին շունչը կռվելով ու ամրոցի պարիսպների տակ պահելով թշնամու հսկայական բանակին: Շատ արքաներ ու զորա-վարներ կնախանձեին այն կամքին ու արիությանը, որ դրսև-որեց հայոց թագուհին՝ պաշարման երկար ու ձիգ ամիսների ընթացքում: Ամբողջ ձմեռ պարսկական բանակն անցկացրեց ամրոցի շրջակա գավառներն ասպատակելով ու թալանելով: Թագուհու պաշտպանները հանգիստ չէին տալիս թշնամուն: Փոքրիկ, արագընթաց ջոկատներով դուրս գալով ամրոցից՝ կայծակնային գրոհներով շփոթ էին առաջացնում պարսից առաջապահ դիրքերում, նորանոր զոհեր պատճառելով հակա-ռակորդին: Առաջին ձնհալների հետ, պարսկական զորքը սկսեց իր գրոհները: Դրանք ստացան պարբերական բնույթ և կրկնվում էին համարյա ամեն օր: Արտագերսի պաշտպան-ները հուժկու հակահարվածներով հօդս էին ցնդեցնում ամրոցը գրավելու պարսիկների բոլոր փորձերը: Թագուհին ոչ մի տեղից օգնության հույս չուներ: Հայրը՝ Անդովկ Սյունին, փակված էր Սյունիքում՝ թշնամական զորքերի կողմից կտր-ված ողջ աշխարհից: Հայքի բոլոր շրջաններում արդեն տեր ու տնօրինություն էին անում պարսկական զորքերը: Ողջ Հայքի հայացքն էր ուղղված Արտագերսին, ասես այնտեղից էր գալու հայոց փրկությունը: Թագուհին իրավունք չուներ ընկճվելու: Ամրոցում էր գտնվում հայոց ապագա Տերը՝ Պապ արքայորդին: Հարկավոր էր ամեն գնով պահպանել պատանի արքայազնի կյանքը՝ հանուն Հայքի ապագա վերածնունդի: Եվ թագուհին պայքարում էր: Ամրոցի հերոս պաշտպանները չգիտեին, թե որտեղի՞ց է գալու իրենց փրկությունը: Եվ կգա՞ արդյոք: Հայոց աշխարհից մնացել էր միայն մի Արտագերս և մի հեռավոր Սյունիք: Երկուսն էլ օգնության կարիք ունեին և երկուսն էլ՝ միմյանց անհասանելի...

Պարսից բանակի հերթական հուժկու գրոհը մեծ դժվար-ությամբ ետ մղվեց արտագերսցիների կողմից: Զոհերը շատ էին, վիրավորներն՝ առավել ևս: Ամրոցում դրությունը գնալով սպառնալի էր դառնում: Վերջանում էին սննդի պաշարները: Մեհրուժան Արծրունու և Վահան Մամիկոնյանի նախաձեռ-նությամբ Զիկ և Կարեն զորավարները վերջիններիս ուղար-կում են թագուհու հետ բանակցելու: Մեհրուժանին հանձնա-րարված էր թագուհուն ներկայացնել երկրում տիրող իսկա-կան պատկերը, ահաբեկել Շապուհի զայրույթով և, օգտվելով մարդկանց վրա ազդելու մոգական իր արվեստից, համոզել բացելու բերդի դռները: Առաջին հայացքից անչափ խառնի-ճաղանջ ու իրար հակասող պատմությունները պատգամավորության մասին իրականում միտված են եղել ստվեր ձգել հայ իշխանների անվան ու պատվի վրա. դրանում շահագրգռ-ված էին և հռոմեական տարեգիր Ամմիանոսը և կղերական հայազգի պատմիչները:


Հանգամանալից վերլուծեմ այն շփոթը, որ առաջացել է մատենագիրների միմյանց հակասող տեղեկություններում: Ամմիանոսն Արտագերսի պաշարման պատմության մեջ գործածում է «Գղակ և Արտավան» անունները: Ներքինի Գղակն, ըստ նրա, ցեղապետ էր, իսկ Արտավանը՝ զորավար: Ըստ Ամմիանոսի, սակայն, Զիկի և Կարենի փոխարեն սրանց էր ուղարկել Շապուհը՝ ամրոցը գրավելու: Փավստոսի մոտ Գղակի և Արտավանի մասին խոսք չկա. այստեղ ամրոցը պաշարում են Զիկն ու Կարենը: Խորենացին նշում է միայն Մեհրուժանի ու Վահանի անունները: Իրականում, ամրոցը պաշարվել է երկու անգամ1. առաջին պաշարման դեպքում պարսից բանակի հրամանատարներն են եղել Զիկը և Կարենը: Մեհրուժանն ու Վահանը, ինչպես արդեն նշել եմ, առաջնորդել են զորքին: Մեհրուժանը ցեղապետ էր, իսկ Վահանը՝ Մամիկոնյան զորավարական տոհմից: Ըստ Ամմի-անոսի, Գղակը կանանց վրա ազդելու մոգական հատկու-թյուն ուներ. մարդկանց վրա ազդելու մոգական հատկությամբ հայտնի էր Մեհրուժանը: Շփոթի պատճառը Փավստոսի հիշատակած երկու մարդպետներն են՝ Հայրը և Գղակը: Հաշվի առնելով այս և էական մի շարք այլ նմանություններ Վ. Լալայանն արել է մի հետևություն. Ամմիանոսի հիշատա-կած Գղակն ու Արտավանը՝ նույն Մեհրուժանն ու Վահանն են2: Ավելացնեմ միայն, որ ամրոցը պաշարվել է ոչ թե նրանց կողմից, ինչպես նշում է հռոմեացի պատմիչը, այլ՝ Զիկի և Կարենի: Ընդհանրապես, երբեք ընդունված չի եղել, որ որևէ ամրոցի պաշարումն իրականացնող երկու գլխավոր հրամանատարներ մտնեն պաշարվածների մոտ բանակցու-թյունների. այդ գործի համար միշտ էլ եղել են հատուկ ընտր-ված բանագնացներ: Զիկը և Կարենն, ինչպես արդեն նշել էի, ամրոց ուղարկեցին Մեհրուժանին ու Վահանին:

Մեհրուժան Արծրունին, վերցնելով Վահան Մամիկոն-յանին, մտավ ամրոց: Թագուհին տեղյակ էր այն դերի մասին, որ Արշակի կողմից վերապահված էր Արծրունյաց իշխանին: Շատ արագ ծանոթանալով ամրոցում տիրող վիճակին՝ Մեհ-րուժանը թագուհուց խնդրեց ռազմական խորհուրդ հրավիրել: Նա ամրոցի պաշտպաններին մանրամասն ներկայացրեց պարսից բանակի դիրքային թուլություններն ու հարձակման ամենահարմար տարբերակները: Թագուհու հետ պայմանա-վորվելով հարձակման կոնկրետ պահի մասին՝ իշխանները դուրս են գալիս ամրոցից և ներկայանում պարսից հրամա-նատարությանը. պարսիկները ցնծության մեջ էին: Մեհրու-ժանը ներկայացնելով այն թշվառ վիճակը, որում գտնվում էին պաշարվածները՝ ասել էր, թե թագուհին երկու օր ժամանա-կ է խնդրել՝ անձնատուր լինելու համար: Զգուշության բոլոր կանոնները մոռացած պարսից բանակը հանգիստ մրափում էր Արտագերսի շուրջ, երբ Մեհրուժանի նշած ժամին բացվե-ցին ամրոցի դռները: Բերդապահ զորքը ներխուժեց թշնամու բանակ: Սոսկալի կոտորածի արդյունքում քչերը փրկվեցին: Պարսից ահռելի բանակի մնացորդները ցիրուցան եղան տարբեր ուղղություններով3: Մեհրուժանը և Վահանը շտա-պեցին Տիզբոն՝ Շապուհին անձամբ տեղեկացնելու Զիկի և Կարենի ապիկարության մասին: Հայոց թագուհու հաղթա-նակը կատարյալ էր: Վերացել էր ամրոցի պաշարումը, պարսից բանակի հետքն անգամ չէր մնացել Ոստանում: Թագուհին շտապում էր համալրել ամրոցի պաշարները, վերականգնել զորքի նվազած թիվը. ավելին նա չէր կարող, Շապուհը երկար սպասեցնել չէր տալու: Հարկավոր էր ժամ առաջ վերականգնել ուժերը, օգտվել ժամանակավոր ազատությու-նից և փրկել գահաժառանգի կյանքը. հայոց թագուհուն հարկավոր էր մի փոքր ժամանակ: Եվ այդ ժամանակը նրան տրվեց Սյունիքից՝ Անդովկ մեծ իշխանի կողմից...ԻԸ

Բայց որովհետև աստծու բարկությունը Արշակի վրա էր, ամրոցի մարդիկ չկամեցան սպասել մինչև Պապից լուր գար, այլ կամովին, առանց բռնության, անձնատուր եղան
4:

Ախ, այդ նզովքը, որ տարաբախտ արքայի կյանքն ու գործը խորտակելուց հետո անգամ, հետապնդում էր նաև նրա նվիրյալներին: Արտագերսի հերոս պաշտպանների մա-սին է խոսքը: Ի՞նչ էր իրականում տեղի ունենում ամրոցում:

Արտագերսում եռուզեռ էր: Ամրոցի պաշտպանները՝ ոգևորված իրենց առաջին հաջողությունից, վստահ իրենց ուժերին, լի էին պայքարելու և իրենց թագուհուն պաշտպա-նելու վճռականությամբ: Ամրոցի ամբարները դարձյալ լի էին սննդի անհրաժեշտ պաշարներով: Սյունյաց աշխարհն ու Անդովկ իշխանին հրաժեշտ տված նրա մարտիկներով էին համալրվել արտագերսցիների շարքերը՝ մարտիկներ, որոնք Տիզբոնն էին գրավել, որոնք Շապուհի բանակն էին թաղել Բաղաբերդի պատերի տակ, և որոնց համար ամենևին էլ սարսափելի չէր օտարի զորությունը: Այս համալրումը նոր լիցք հաղորդեց ամրոցի պաշտպաններին: Արտագերսի պարիսպների տակ կռիվները չէին դադարում: Նախորդից ավելի մեծաթիվ պարսկական բանակը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասնել նպատակին. պաշտպանությունն ուժեղ էր և վարվում էր մեծ հմտությամբ: Թագուհուն հավատարիմ զորապետները գիտեին իրենց գործը:


Չնայած պարսիկների աչալրջությանը, թագուհին, այն-ուամենայնիվ, կարողանում էր կապ պահպանել արտաքին աշխարհի հետ: Արդեն հաճախակի էր դարձել Բյուզանդիա-յից ժամանող բանբերների մուտքը Արտագերս5: Թագուհին օգնություն էր խնդրում կայսրից: Բանբերները խոստումներ էին բերում և հույսեր: Արքունիքից հորդորում էին մի փոքր էլ դիմանալ: Պապը հայտնում էր, որ շուտով կհասնի օգնու-թյան: Եվ թագուհին՝ հուսադրելով ինքն իրեն, հույս տալով իր հերոսներին՝ դիմանում էր, պայքարում ու սպասում:

Պատմագրության մեջ ընդունված ու ամրագրված մի համոզմունք կա. Վաղես կայսրը, հետամուտ լինելով Մեծ Հայքում հռոմեական ազդեցության վերականգնմանը, և ման-ավանդ տեսնելով, որ Շապուհը տեր ու տնօրինություն է անում այնտեղ, որոշեց Պապին հռոմեական լեգեոնի օժանդակութ-յամբ ուղարկել Հայաստան: Հարց է առաջանում. բյուզանդական արքունիքն ինչու՞ հենց սկզբից չարեց դա, երբ բանտարկ-վեց Արշակը, երբ նախարարական տներն ու եկեղեցական-ներն իրենց տոհմերով սկսեցին քոչել դեպի կայսերական տիրույթներ, երբ պաշարվեց Արտագերսը: Ի՞նչ է, այդ ժամա-նակ կայսրը չէ՞ր տեսնում, որ Հայաստանում վերջնականա-պես կորցնում է ազդեցությունը, թե՞ իբր, օգնելով Հայաստա-նին՝ Վաղեսը կխախտեր «ամոթալի հաշտության» երեսնամյա պայմանագիրը6: Բայց, այնուամենայնիվ, զորք ուղարկե՞ց Հայաստան, օգնե՞ց Պապին՝ հաստատվելու հոր գահին, խախտե՞ց պայմանագիրը՝ թե՞ ոչ: Ապա, ինչու՞ ուշացումով...

Պապին ուղարկելուց հետո ամիսներ շարունակ թագու-հին օգնություն էր սպասում: Պապին խոստանում էին, և նա էլ մորն էր հուսադրում: Եվ թագուհին սպասում էր: Նա չգի-տեր, որ գործին խառնված է Ներսեսը, որն ինքն է օգնություն խնդրել կայսրից, և օգնությունն անպայման գալու է, բայց, միայն այն բանից հետո, երբ… Արտագերսն ընկնի: Ներսեսը հուսադրում էր Պապին և հորդորում սպասել. կայսերը ժամ-անակ է պետք արքայորդուն օգնական ուժեր տրամադրելու: Բնատուր խելքով օժտված Պապը լավ էր հասկանում ամեն ինչ: Նա գիտեր, որ հորը մահվան դուռ հասցրած պարթևը բյուզանդական զորքի օգնությամբ փորձում է եկեղեցու իշխ-անությունը հաստատել երկրում: Պապը լավ էր հասկանում, որ ինքը Ներսեսի ու կայսեր համար շատ հարմար է, որպես հայոց գահի թեկնածու՝ դեռ խակ մի պատանյակ, ով ամբողջ-ովին կառավարելի կլինի կաթողիկոսի և, հասկանալի է, բյուզանդական արքունիքի կողմից: Նա գիտեր, որ կայսրն օգնական զորք է տալու միայն մոր կործանումից հետո. հպարտ Արշակի՝ նույնքան հպարտ ու հայրենանվեր կինը ոչ մի դեպքում չէր թողնի երկիրն ու որդուն՝ Ներսեսի ու կայսեր ազդեցության տակ: Անդովկի հեթանոս դուստրը, որ որդուն էլ դաստիարակել էր նախնյաց հավատքով՝ նոր վտանգ ու խոչնդոտ էր լինելու Ներսեսի և Բյուզանդիայի համար: Ուստի, նա պետք է կործանվեր: Պետք է ընկներ Արտագերսը: Նրա ավերակների տակ պետք է մնային մոտ մեկ բյուրի հասնող Սյունյաց մարտիկները, որոնց հետ անպարտելի էր թագու-հին, և որոնք ոչ ոքի չէին հանձնի Պապին: Ներսեսն ու կայսրը սպասում էին այս կործանմանը՝ Փառանձեմ թագուհու մահվանը, որից հետո միայն, մխիթարելով ու խղճալով խեղճ պատանուն, կտանեին նրան Հայաստան ու ողորմածորեն կբազմեցնեին հոր գահին: Պապը հավիտյանս հավիտենից շնորհակալ կլիներ մեծն Ներսեսին ու նրա տերերին, և նրանց ստրուկը կդառնար ընդմիշտ:

Ինչպե՞ս կարելի է բացատրել սպարապետ Վասակի որդի Մուշեղի գործողությունները, որ իջնելով Տայքի անմատչելի լեռներից, սեպուհական վաշտերի գլուխն անցած՝ փոխանակ շարժվելու դեպի Դարույնք և Արտագերս, շտապեց Բյուզան-դիա՝ իբրև թե կայսերն ու Ներսեսին խնդրելու, որ Պապին ուղարկեն Հայաստան7: Հայոց գահի համար կյանքը զոհած հերոս սպարապետի որդին, որի քաջության ու ասպետա-կան անձնվիրության մասին դարեր շարունակ առասպելներ են հյուսվել հայոց մեջ, որի անունը արիության ու հերոսու-թյան խորհրդանիշ է եղել մեզանում, մի՞թե չէր գիտակցում, որ պարզապես պարտավոր է առաջին հերթին թագուհուն օգնելու, որ իր վաշտերը՝ աննպատակ թափառելու փոխարեն, Արտագերսը պաշարողներին պետք է հարվածեին թիկունքից: Մուշեղը տաղանդաշատ զորավար էր, և նրանից գերազանց ոչ ոք չէր տիրապետում ռազմական արվեստին: Պարզապես նրան հրամայված էր սպասել: Հրամայված էր հ այոց զին-վորության գլուխն անցած, փոխանակ կռվելու և փրկելու արքայի մորը՝ կայսեր դռան առջև վիզը ծռած սպա սել հռոմ-եական լեգեոններին: Եվ հրամայված էր Ներսեսի կողմից: Անցել էին Վասակի ժամանակները: Տայեցի քաջերն այլևս եկեղեցու ծառաներն էին: Պապը լավ էր հասկանում սա և անզորությունից ատամները սեղմած՝ սպասում էր:

Թագուհին չգիտեր ոչինչ, հավատում էր որդու ավետա-բերներին և հուսավառված կռվում: Կռվում էին նրա հետ միասին հայոց քաջերն ու Արտագերսի պատերի տակ թաղում բերդը կործանված տեսնելու թշնամիների երազանքները: Հայոց թագուհին անպարտ էր. Պապի հնարավոր վերադարձի լուրը տարածվել էր ողջ երկրում, և շատ նահանգներում արդեն խմորումներ էին սկսվում պարսկական ուժերի դեմ: Հարկավոր էր ևս մի փոքր էլ դիմանալ, և պարսկական բանակը ետ կքաշվեր Արտագերսից: Թագուհու պաշտպան-ները դիմանում էին և ամեն օր հարյուրավոր դիակներ փռում ամրոցի պարիսպների տակ:

Բայց, «որովհետև աստծու բարկությունը Արշակի վրա էր», տեղի ունեցավ երկար սպասված հրաշքը. պաշարման 14-րդ ամսում պարսկական հերթական գրոհը հաջողությամբ ետ մղելուց հետո, Արտագերսի պաշտպանները նշում էին հաղթանակն ու խրախճանում: Թագուհին հրամայել էր սեղաններ պատրաստել զինվորներին հյուրասիրելու համար: Բայց կատարվեց անսպասելին. թագուհու աչքի առաջ իրար ետևից հենց սեղանների վրա սկսեցին մեռնել իր զինվորները: Թունավորում էր ժանտախտի նշաններով8: Ծանո՞թ է պատմությունը, ոչինչ չի՞ հիշեցնում Արշակավանի ժանտ-ախտը թունավորման նշաններով, որ «սուրբ մարդու» անեծքից երեք օր չանցած՝ որպես աստվածային պատուհաս, իջավ հեթանոս քաղաքի գլխին: Այն ժամանակ համաճարակը խլեց մոտ 20 հազար մարդու կյանք: Զուգադիպությու՞ն է սա, թե՞ ոչ: Պատահականությու՞ն. պատմության մեջ պատահա-կանություններ չեն լինում: Արտագերսը չնայած պաշար-մանը, մատչելի էր Բյուզանդիայից եկող սուրհանդակների համար: Իսկ այցերը դառնում էին ավելի ու ավելի հաճախակի: Լուրեր էին ուղարկում Պապը, Ներսեսը: Լուրեր էին գալիս Հայքի նահանգներից: Պատվիրատուն ամրոցից դուրս էր գտնվում, իսկ թունավորողն արքունիքից էր՝ թագուհու մերձավոր շրջապատից:

Մեկ ամսվա ընթացքում համաճարակը խլեց 11.000 զինվորի և 6.000 կնոջ կյանք9 Ամրոցն այլևս անպաշտպան էր: Հյուծված ու հիվանդ թագուհին՝ համաճարակից դեռ ողջ մնացած արքունի հատուկենտ ծառայողների և նաժիշտների հետ, մնաց միայնակ: Այս ամենին հաջորդեց Մարդպետաց տոհմի նահապետի այցելությունը թագուհուն: Արշակի գեր-ությունից հետո սա այն նախարարներից էր, որ մտել էր պար-սից ծառայության տակ: Իր արքային լքած նախարարներից էր սա: Շապուհը սրան էր հանձնել Մարդպետաց տոհմի ավագ-ությունը: Նրան ուղարկել էին պարսիկները՝ թագուհու վրա ճնշում գործադրելու նպատակով: Նա թագուհուն և ողջ մնա-ցած արքունականներին առաջարկեց հանձնվել` չարախնդու-թյամբ ու անթաքույց լկտիությամբ, անպատվորեն խոսելով թագուհու և Արշակունյաց տոհմի հասցեին: Եվ հեռացավ՝ պարսիկներին տանելով ամրոցի ամայեցման լուրը: Հուսահատ ու հիվանդ թագուհուն այլևս ոչինչ չէր կարող փրկել, և թագ-ուհին բացեց ամրոցի դարբասները: Մի քանի օր շարունակ պարսից զորքը ամրոցից կրում և դուրս էր հանում հայոց արքունի գանձերը: Թագուհուն և ողջ մնացած գերիներին սպասում էր Շապուհը՝ երջանիկ, որ վերջապես կարողանա-լու է հանել տասնամյակների վրեժը՝ Արշակից ու Անդովկից: Բայց թագուհին հիվանդ էր, և Տիզբոն չէր հասնի: Մայրաքա-ղաքի ճանապարհին՝ Ասորեստանում, դաժանաբար սպա-նեցին հայոց թագուհուն: Նկարագրելով թագուհուն տանջա-մահ անելու հորինված ու այլանդակ մի պատմություն՝ Բուզանդը հորթային հրճվանքով ավարտում է. «Այսպես սատկեց Տիկին Փառանձեմը»10:

Խորենացուն լսենք, թեպետ չեմ բացառում հետագա գրաքննության միջամտությունը նրա մատյանում.

«Նրանց գերի վերցրին՝ Տիկին Փառանձեմի և գանձերի հետ միասին, տարան Ասորեստան և այնտեղ սայլի ցցի վրա վարսելով՝ սատկեցրեցին»11:

Փառանձեմը, որ ամուսնու կորստից հետո ստանձնեց երկրի պաշտպանության գործը, որ Հայոց Պետականության համար փրկեց ու անվնաս պահեց Պապ արքայորդուն՝ Արտ-ագերսի առաջին պաշարումից հետո մի քանի ամիս շար-ունակ ազատ էր և կարող էր ցանկացած պահի լքել երկիրը: Ամրոցի պաշարման օրերին անգամ կարող էր գաղտնի ելքե-րով դուրս գալ ամրոցից: Բայց չարեց, չցանկացավ լքել նվիր-յալներին, մնաց, կռվեց ու պարտվեց, որովհետև նզովք կար Արշակի վրա: Ցանկացած այլ ժողովուրդ կսրբացներ և սերնդե սերունդ կպաշտեր նման թագուհուն: Բայց կղերական միտքն ու քարոզչությունը մուր ու ցեխ թափեցին նրա անվան վրա:

Հորինվածք ու ատելությունից կուրացած կրոնախև մոլ-ագարի սրտահովանք է Բյուզանդի այլանդակ պատմությունը հայոց թագուհու մահվան մասին: Թագուհուն սպանեցին դաժանաբար, այդ մասին նշում է նաև Խորենացին12: Գրիգորի տան պատմիչը պատվիրատուների հոգևոր կերպարն է լոկ պատկերել՝ հայոց թագուհու ողբերգական մահն անասնա-բար ներկայացնելով: Այլ կերպ անհնար է հասկանալ հերոս թագուհու մահը ցնծացող հայ մարդուն:

___________________________
1Մանանդյան Հ., Երկեր, հտ. Բ, էջ 203
2Լալայան Վ., Մեհրուժան Արծրունի
3Մանանդյան Հ., Երկեր, հտ. Բ, էջ 203:
4Մովսես Խորենացի, Պատմություն Հայոց, Գիրք Գ., ԼԵ.:5Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, ԾԵ.:6Մանանդյան Հ., Երկեր, հտ. Բ, էջ 196-197:

7 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Ա.:
8Փավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, ԾԵ.:
9Հնարավոր է, որ Արտագերսի պաշտպանների և համաճարակից մահացածների թիվը` հաշվի առնելով Բուզանդի հակումը դեպի ամեն տեսակի չափազանցություն, ուռճացված լինեն:
10 Փավստոս Բուզանդ, Հայոց Պատմություն: 
11 Մովսես Խորենացի, Հայոց Պատմություն, Գիրք Գ., ԼԵ.: 
12Խորենացու և Ամմիանոսի մոտ թագուհու մահվան մասին Բուզանդի այլանդակ երևակայությանը համապատասխան ակնարկ անգամ չկան


Գևորգ Հովհաննիսյան, <<ՀԱՅՈՑ ՏԵՐԵՐԸ>> գրքից հատվածներ

Комментариев нет:

Отправить комментарий